Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แบบฟอร์มนัดหมายแพทย์

* กรุณากรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
*
*
*
*
*
*
*
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หมายเหตุ
1. เวลาในการตอบกลับ ทางโรงพยาบาลจะตอบรับการนัดหมายล่วงหน้าใน 72 ชั่วโมง

2. การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการแจ้งความจำนงนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าเท่านั้น มิได้เป็นการยืนยัน วัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมาย หรือผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล

3. การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน

4. กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณาโทร 02-530-2556 หรือสามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที