• นพ.วีระวัฒน์  หาญบรรเจิด 
  กุมารแพทย์-ว.10075

  มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 20 ปี
 • นพ.ปกรณ์  โล่ห์เลขา
  อายุรแพทย์หัวใจ
   
  มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 10 ปี
 • นพ.โกวิท  พันธุมนาวิน
  อายุรแพทย์  :  โรคระบบทางเดินอาหาร-ตับ
  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พญ.ภัทรหทัย  ภู่พานิช
  กุมารเวชศาสตร์

  วุฒิบัตร - มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นพ.ชวลิต  วงศ์สุทธิผล
  อายุรศาสตร์ทั่วไป

  มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 20 ปี
 • นพ.จรัญพร  โสตถิพันธุ์
  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
 • นพ.เจษฎา  นันทชัย
  อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

  มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 10 ปี
 • นพ.ชัยยศ  ทิรานนท์
  แพทย์ออร์โธปิดิกส์

  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • นพ.วิทวัส  บุญญานุวัตร
  แพทย์ออร์โธปิดิกส์

  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาการผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่า
  ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
 • รศ.นพ.อัมพร  จงเสรีย์จิตต์
  จักษุแพทย์

  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : การผ่าตัดต้อกระจกและแก้ไขสายตา โรคจอประสาทตาเสื่อม และน้ำวุ้นตา
 • พญ.สรวงกนก  เผ่าทรง
  อายุรศาสตร์

  สาขาความเชี่ยวชาญ : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • พญ. วัรฏฐา  สุภาวุฒิกุล
  จักษุแพทย์

  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคต้อหิน
 • นพ.เรืองฤทธิ์    หรรษกุล 
  ศัลยแพทย์-ว.10075

  มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 20 ปี
 • พญ.สนธิลา    หงษ์วิไล 
  กุมารแพทย์-ว.35887

  กุมารแพทย์ สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • นพ. บรรยง    เวทยไวกูณฐ์ 
  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์