• นพ.วีระวัฒน์  หาญบรรเจิด 
  สาขาความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
 • นพ.ปกรณ์  โล่ห์เลขา
  สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • นพ.โกวิท  พันธุมนาวิน
  สาขาความเชี่ยวชาญ : โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • รศ.นพ. อัมพร  จงเสรีจิตต์
  สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : จอประลาทตาและการผ่าตัดจอประสาทตา, เลสิค สายตาสั้นเอียง
   
 • พญ.ภัทรหทัย  ภู่พานิช
  สาขาความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
 • นพ.ชวลิต  วงศ์สุทธิผล
  สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ทั่วไป ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • นพ.จรัญพร  โสตถิพันธุ์
  สาขาความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • นพ.ชัยยศ  ทิรานนท์
  สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคของกระดูกสันหลัง
 • นพ.วิทวัส  บุญญานุวัตร
  สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่า, การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
 • พญ.สรวงกนก  เผ่าทรง
  สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ทั่วไป
  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • พญ. วัรฏฐา  สุภาวุฒิกุล
  สาขาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
  สาขาความเชี่ยวชาญพืเศษ : ต้อหิน
 • พญ.พริม สุธรรมมรติ 
  สาขาความเชี่ยวชาญ   :   กุมารเวชศาสตร์ 
  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ   :  พัฒนาการและพฤติกรรม
 • พญ.สนธิลา    หงษ์วิไล  
  สาขาความเชี่ยวชาญ   :   กุมารเวชศาสตร์
  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ   :   ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • รศ.นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา
  สาขาความเชี่ยวชาญ   :   อายุรแพทย์เฉพาะทางสาขาด้านประสาทวิทยา
  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ   : โรคพาร์กินสัน
 • นพ.พันธวัช รัตนจิรันดร
  สาขาความเชี่ยวชาญ   :   อายุรแพทย์เฉพาะทางสาขาด้านประสาทวิทยา
  สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ   : โรคประสาทวิทยา
 • ทญ.กันตา เพียรภัณฑวณิช
  สาขาความเชี่ยวชาญ   :   ทันตกรรมทั่วไป
 •  พญ.กนกทิพ ทองผ่อง 
  สาขาความเชี่ยวชาญ : ระบบทางเดินอาหารและตับ