Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ความรู้เพื่อสุขภาพ

<< กลับ
วันสุขบัญญัติแแห่งชาติ
28 พฤษภาคม
วันสุขบัญญัติแแห่งชาติ
 
           กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลประกาศให้ดำเนินการและเผยแพร่ “สุขบัญญัติ 10 ประการ” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 เพื่อให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ สมอง และสังคม
 
สุขบัญญัติ 10 ประการ ได้แก่...
1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
5. งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม