Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ความรู้เพื่อสุขภาพ

<< กลับ
มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาทัน
มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาทัน

         รู้หรือไม่ว่า มะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น
         ควรตรวจหาความผิดปกติในเต้านม เมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นประจำทุกเดือน ภายหลังประจำเดือนมา 7-10 วัน
         มาทำการสำรวจตัวเองกันเถอะว่า คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่