Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ความรู้เพื่อสุขภาพ

<< กลับ
ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ  ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

        รู้หรือไม่ว่า โรคไข้เลือดออกที่พบในไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออก จะมีอาการ...
        ไข้สูงลอย
        ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ
        มีจุดออกตามตัว อาเจียน ถ่ายดำ
        ตับโต
        และ บางรายอาจมีอาการรุนแรง ไตวาย เกล็ดเลือดต่ำ หรือมีการรั่วของพลาสมา
        ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน