Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastrointestinal and Liver Center)


          ให้บริการดูแลรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับทุกชนิดอย่างครบวงจร ด้วยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย  พร้อมการดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะทางแต่ละวิชาชีพมาเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่น  อีกทั้งมุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้ประชาชนห่างไกลจากโรค ด้วยความเอาใจใส่และดูแลตนเองภายใต้คำแนะนำของแพทย์เฉพาะทาง  และมีการตรวจคัดกรองโรค รวมทั้งการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
          โรคในระบบทางเดินอาหารและตับเป็นโรคที่พบได้บ่อย หากไม่ทำการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้   โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคกรดไหลย้อน กระเพาะอักเสบ อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งตับ เป็นต้น 

โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
• โรคกระเพาะอาหารอักเสบและแผลในกระเพาะอาหาร
• โรคมะเร็งของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร สำไส้
• โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร, โรคติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรในกระเพาะอาหาร
• ภาวะกรดไหลย้อน
• โรคตับอักเสบจากพิษสุรา
• ภาวะไขมันเกาะตับ
• โรคไวรัสตับอักเสบบี, ซี, เอ
• โรคนิ่วในถุงน้ำดี
• ภาวะตับแข็ง
• มะเร็งตับ

การบริการ
• บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ
• บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ
• ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น, ส่วนปลาย, และลำไส้เล็ก
• การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
• การตรวจแบคทีเรียเฮริโคแบคเตอร์ ไพโลไรในกระเพาะอาหารจากลมหายใจ, การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
• การส่องกล้องตรวจลำไส้เล็ก
• การส่องกล้องตรวจท่อน้ำดี
• ตรวจช่องท้องโดยวิธีอัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultraround), เอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CT Scan, Computerized Tomography)
• เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging, MRI)
• รักษาด้วยการผ่าตัด ใช้เทคนิคที่ทันสมัยผ่าตัดโดยการส่องกล้อง Laparoscopic Surgery ครอบคลุมถึงการดูแลฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด
• ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหาร
• ให้บริการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอและบี ซึ่งสามารถป้องกันในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคตับแข็ง มีอาชีพใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต เป็นต้น 

ท่านสามารถพบแพทย์ที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ในกรณีดังนี้
• สงสัยว่ามีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร
• ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
• อาการของโรคทางเดินอาหารที่รักษาอยู่ไม่หายขาด หรือดีขึ้น
• ต้องการได้รับการยืนยันจากแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา 
• ต้องการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• ต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ

การตรวจวินิจฉัย
1. การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของท่อน้ำดี ผ่านการส่องกล้อง (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, ERCP) เช่น มะเร็งท่อน้ำดี ภาวะท่อน้ำดีอุดตัน  เป็นต้น

2. การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง (GI Endoscopy)
o การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น  (Esophagogastroduodenoscopy) เพื่อดูความผิดปกติ รวมถึงตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหาร
o การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เพื่อดูความผิดปกติของเยื่อบุลำไส้และผนังลำไส้ ตรวจหาติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ และทำการรักษา, ตัดออก (polypectomy)
o การส่องกล้องเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Sigmoidoscopy)
o การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร (Polypectomy)
o การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือดมยา (PEG:Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)
o การรักษาภาวะเลือดออกจากเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร, ห้ามเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่

3. การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการใช้แคปซูล (Gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy) เป็นการตรวจวินิจฉัยแนวใหม่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในส่วนที่ลึกที่สุดของลำไส้เล็ก โดยการกลืนแคปซูลเพื่อบันทึกภาพส่วนต่างๆของระบบทางเดินอาหาร จากนั้นแพทย์จะนำภาพและข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อให้การรักษาคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง ตามสาเหตุของโรคต่อไป

4. การส่องกล้องตรวจลำไส้เล็ก (Endoscopy)

5. การส่องกล้องที่ติดอัลตร้าซาวด์ตรวจระบบทางเดินอาหาร (Endoscopic Ultrasound, EUS)

6. การดูดและการเจาะตรวจชิ้นเนื้อตับ Liver Biopsyเพื่อนำเนื้อเยื่อและเซลล์ตับมาวิเคราะห์ ในกรณีที่มีก้อนในตับหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งตับ รวมถึงการอักเสบของตับ

7. การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับโดยเครื่อง Fibroscan

แนวทางการรักษา
1. การใช้เทคนิคในการรักษา โดยไม่ต้องผ่าตัด
o การห้ามสภาวะเลือดออกเฉียบพลัน จากทางเดินอาหารและตับ
2. การรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยการผ่าตัด เช่น
o การผ่าตัดโรคตับ ท่อน้ำดี ถุงน้ำดี
o การผ่าตัดโรคหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) ชั้น 2
โทร. 02-530-2556 ต่อ 2080, 2081
คลีนิคประจำศูนย์

แพคเกจประจำศูนย์
ทั้งหมด : 3 แพคเกจ

ฝากชื่อของคุณไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ