Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
(Rehabilitation & Physical Clinic)          ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลาดพร้าว ให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ เช่น ระบบกระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด
          ทีมผู้ให้การรักษา คือ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด และนักอรรถบำบัด โดยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
 
          • ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระะบบประสาท เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว ผู้ป่วยสูงอายุ 

o แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นผู้ประเมิน สรุปปัญหาโดยรวมของผู้ป่วย ตั้งเป้าหมายในการรักษาร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ในทีม ติดตามการรักษา ประสานงานให้การทำงานของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
o นักกายภาพบำบัดให้การรักษา ฟื้นฟูโดยการออกกำลังกาย การฝึกนั่ง ฝึกยืน เดินโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดร่วมด้วย อาทิเช่น ราวฝึกเดิน บันไดฝึกเดิน เตียงฝึกยืน เครื่องพยุงยืน เครื่องฝึกการทรงตัวในท่ายืน ถุงทราย เป็นต้น
o นักกิจกรรมบำบัดให้การรักษา ฟื้นฟูโดย การฝึกกิจวัตรประจำวัน การฝึกใช้มือ และนิ้ว การฝึกกลืน
o นักอรรถบำบัดให้การรักษา ฟื้นฟูโดยการฝึกพูด การสื่อความ

          • ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ได้แก่ ผู้ป่วยปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อ หรือโรคกระดูกเสื่อม ให้การรักษาโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ อาทิ เช่น

o การใช้เครื่องอัลตราซาวด์ และกระแสไฟฟ้า เพื่อลดอาการปวด คลายกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ และเพิ่มการไหลเวียนเลือด
o การใช้เครื่อง Short Wave Diathermy เพื่อลดอาการปวด การอักเสบของเส้นเอ็น ข้อต่อและเพิ่มการไหลเวียนเลือด
o การใช้เครื่อง High Power Laser เพื่อลดอาการปวด บวม อักเสบของเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อโดยสามารถเห็นผลการรักษาตั้งแต่รักษาครั้งแรก
o การใช้เครื่อง Shock Wave Therapy เพื่อลดอาการปวด สลายพังผืดในกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ โดยเฉพาะในระยะการอักเสบเรื้อรัง เช่น โรครองช้ำ (Plantar Fasciitis) โรคเอ็นข้อศอกอักเสบ (Tennis Elbow) เป็นต้น
o การใช้เครื่องดึงหลัง ดึงคอเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทจากภาวะกระดูกเสื่อม หรือ หมอนรองกระดูกเคลื่อน

          • ในกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยปวดบวม ผู้ป่วยหลอดลมอักเสบซึ่งมักเกิดในเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ฝีในปอด  ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดช่องท้อง และทรวงอก เป็นต้น ให้การรักษาโดย การเคาะปอด การสั่นปอด การดูดเสมหะ การฝึกหายใจ ฝึกไอ การจัดท่าระบายเสมหะ และการออกกำลังกาย 

          • ในกลุ่มโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย และการฝึกเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง การลุกนั่ง ฝึกยืน เดิน และการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด 
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) ชั้น 4
โทรศัพท์ :02-530-2556 ต่อ 3420, 3421
 

แพคเกจประจำศูนย์
ทั้งหมด : 3 แพคเกจ

ฝากชื่อของคุณไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ