Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center)
          โรงพยาบาลลาดพร้าว ให้ความสำคัญของการมีสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดี จึงจัดให้มีทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขาครบวงจร คอยให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจรักษาให้แก่ผู้รับบริการทุกท่านด้วยมาตรฐานการรักษาที่คำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก ควบคู่บริการที่สะดวก รวดเร็วและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการรับบริการ
โรงพยาบาลลาดพร้าว มีศูนย์ทันตกรรม พร้อมให้บริการทันตกรรมครอบคลุมทั้งหมด 9 สาขา
         1. ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) ตรวจปรึกษา วินิจฉัยเพิ่มเติมจากภาพถ่ายรังสี และวางแผนการรักษา อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน 
         2. ทันตกรรมเด็ก ( Pedodontic ) ตรวจและรักษาฟันเด็กโดยทันตแพทย์ที่เข้าใจจิตใจเด็ก มีทักษะในการสื่อสารกับเด็กสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความพร้อมในการดูแลรักษา สุขภาพเหงือกและฟันได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งเน้นด้านป้องกัน เปิดให้บริการ เคลือบฟลูออไรด์, อุดฟัน (Fillings), เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant), ถอนฟัน (Extraction), รักษารากฟัน (Pulpotomy, Pulpectomy), ครอบฟันเด็ก (Strip Crown), เครื่องมือกันฟันล้ม (Band & Loop, Space Maintainer), รวมถึงงานจัดฟันแบบถอดได้ เพื่อลดความรุนแรงของการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันล่างคร่อมฟันบน, ฟันสบลึก, โครงขากรรไกรแคบ, ลดปัญหาหน้าเบี้ยวในระยะยาวได้ (Removable Appliance)
         3. ทันตกรรมจัดฟัน ( Orthodontics ) การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ ฟันซ้อนเก ฟันขึ้นผิดตำแหน่ง ให้สามารถเรียงตัวที่เหมาะสมสวยงามและมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวดีขึ้น
         4. ศัลยศาสตร์ช่องปาก ( Oral & Maxillofacial Surgery) รับรักษาฟันคุด (Impaction) ฟันฝัง (Embedded), ขากรรไกรผิดปกติ, Bone Surgery อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับฟันและขากรรไกร
         5. ทันตกรรมประดิษฐ์ ( Prosthodontics ) ฟันปลอมชนิดติดแน่นและถอดได้ เช่น ฟันเดือย (Pin Tooth), ครอบฟัน (Crown), สะพานฟัน (Bridge), ฟันปลอมแบบถอดได้ชนิดโครงโลหะและฐานพลาสติก
         6. ทันตกรรมรากเทียม ( Dental Implants ) เป็นวิธีการในการทดแทนรากฟันจริงตามธรรมชาติด้วยรากฟันเทียมในผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไป เพื่อรักษาสมดุลย์การบดเคี้ยวให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงฟันธรรมชาติ 
         7. ทันตกรรมรักษารากฟัน ( Endodontic ) รักษาฟันผุทะลุถึงโพรงประสาทฟันและมีการติดเชื้อในตัวฟันหรือเนื้อเยื่อรอบๆ เป็นการรักษาฟันให้ปราศจากเชื้อโรคก่อนการบูรณะด้วยเดือยฟันและครอบฟันหรือการอุดฟันภายหลัง 
         8. ปริทันตวิทยา ( Periodontics ) การขูดหินปูนและขัดฟัน (Polishing and Sealing), การรักษาปัญหาโรคเหงือก (Gingivitis and Periodontitis treatment), ผ่าตัดเหงือก (Periodontal Surgery)
         9. ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เช่น ฟอกสีฟัน (Bleaching) Inlay, onlay, veneer การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน อุดปิดช่องฟันห่าง (Close Diastema), อุดปิดช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน (Black triangle space closure), เคลือบฟันหน้า, แก้ไขรูปร่างฟัน เช่น (Veneer, Facing), ตัดเหงือกแก้ไข (Gummy Smile)
รายนามทันตแพทย์โรงพยาบาลลาดพร้าว

ทันตกรรมสำหรับเด็ก ( PEDODONTICS ) 
          1. ทญ.อรอาภา  ศราธพันธุ์ – ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
อาทิตย์ที่ 1, 3, 5 เวลา 09.00-17.00 น.
          2. ทญ.สุคนธา อิศรวิริยะกุล - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสาร์ที่  2, 4 เวลา 10.00 - 16.00 น. 

ทันตกรรมจัดฟัน ( Orthodontics )
         1. ทญ.พิตรพร อธิสุข - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
เสาร์ ที่ 1,3 เวลา 09.00 - 19.00 น. 
         2. ทญ.พินธุสร โอภาสเสถียร - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล 
พฤหัสบดี ที่ 1, 3 เวลา 13.00 - 20.00 น.
        3. ทพ.เกรียงไกร เกษมทรงธรรม - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสาร์ ที่ 2 เวลา 09.00 - 15.00 น.
เสาร์ ที่ 4 เวลา 09.00 – 20.00 น.
       4. ทญ.จีระวดี วิเชียรโชติ  - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จันทร์ ที่ 1,3 เวลา 13.00 - 19.00 น.

ทันตกรรมรักษารากฟัน ( ENDODONTICS) 
         1. ทญ.วสนันท์ ตันชัยวัฒนะ - ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล)
จันทร์,พุธ 09.00 - 16.00 น. 
         2. ทญ.ภคมน จักษ์เมธา - ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศุกร์ที่ 2,4 เวลา 09.30 - 15.00 น.
เสาร์ที่ 1,3,5 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
        3. ทญ.จรัญญา พลชัย - ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษารากฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. 

ทันตศัลย์ปริทันต์ โรคเหงือก (PERIODONTICS)
        1. ทพ.เชษฐพงศ์ สงวนพงษ์ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
พุธ 10.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น. 
        2. ทญ.พาณี วานิชวัฒนรำลึก - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ปริทันตวิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังคาร 09.00 - 20.00 น.
พุธ 17.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น. 

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) ( PROSTHODONTHICS ) 
       1. ทพ.เดชา ศราธพันธุ์ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
       2. ทพ.นิคม มัศยาอานนท์ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จันทร์ 09.00 – 16.00 น.
ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
       3. ทญ.ณัฐวดี เหลี่ยมเจริญ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. 
อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
       4. ทญ.กมลดา สุทธินนท์ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อังคาร,พุธ, 10.00 - 16.00 น. 

ทันตกรรม ศัลยกรรมช่องปาก
       1. ทพ.ชุมพล ชมะโชติ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.00 น.
อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น. 
       2. ทญ.นภัสสร อิ่มเอิบ – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จันทร์ เวลา 13.00 – 20.00 น.
พฤหัสบดี 09.00 – 17.00 น.

ทันตกรรมทั่วไป 
       1. ทญ.เดือนเพ็ญ ถิรกันทรากรสิริ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
อังคาร-ศุกร์,อาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น. 
       2. ทญ.สุวรรณา พุทธานุภาพ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จันทร์ ,พุธ,พฤหัสบดี,เสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
อังคาร,ศุกร์ เวลา 09.00 - 19.00 น. 
       3. ทญ.รัศมี คัมภีริชยา - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบันฑิต (ทันตกรรมทั่วไป) มหาวิยาศาสตร์มหิดล
พุธ เวลา 13.00 - 20.00 น. 
       4. ทญ.ปิยรัตน์ เกิดมงคล - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป สาขาทันตกรรม กรมการแพทย์
-วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป
จันทร์ 13.00 - 19.00 น. 
      *หมายเหตุ - ทันตแพทย์ทุกท่านได้รับใบประกาศจากทันตแพทยสภา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2430, 2431

แพคเกจประจำศูนย์
ทั้งหมด : 1 แพคเกจ

ฝากชื่อของคุณไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ