Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์ทันตกรรมศูนย์ทันตกรรม
 
โรงพยาบาลลาดพร้าว ได้ให้ความสำคัญของการมีสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดี จึงจัดให้มีทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขาครบวงจร คอยให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจรักษาให้แก่ผู้รับบริการทุกท่านด้วยมาตรฐานการรักษาที่คำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก ควบคู่บริการที่สะดวก รวดเร็วและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ เพื่อให้ผู้บริการมั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการรับบริการ

โรงพยาบาลลาดพร้าวมีศูนย์ทันตกรรมพร้อมให้บริการทันตกรรมครอบคลุมทั้งหมด 10 สาขา

1. ทันตกรรมเด็ก ( Pedodontic ) ตรวจและรักษาฟันเด็กโดยทันตแพทยที่เข้าใจจิตใจเด็ก มีทักษะในการสื่อสารกับเด็กสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความพร้อมในการดูแลรักษา สุขภาพเหงือกและฟันได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งเน้นด้านป้องกันด้วยการเคลือบฟลูออไรด์

2. ทันตกรรมจัดฟัน ( Orthodontic ) รับปรึกษาดูแลรักษาอาการสบฟัน ฟันผิดปกติ ฟันเก ฟันผิดตำแหน่งให้สามารถจัดเรียงเหมาะสมสวยงาม

3. ศัลยศาสตร์ช่องปาก ( Oral & Maxillofacial ) รับรักษาฟันคุด ขากรรไกรผิดปกติ อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่องปาก

4. ทันตกรรมประดิษฐ์ ( Prosthodontic ) ฟันปลอมชนิดติดแน่นและถอดได้

5. ทันตกรรมรากเทียม ( Implant ) เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการถอนฟันแท้ไปแล้วหลายซี่ การทำรากเทียมจะเพิ่มประสิทธิภาพของฟันปลอมให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ INLAY , ONLAY

6. ทันตกรรมรักษารากฟัน ( Endodontic ) รักษาฟันผุทะลุถึงปลายประสาทที่ไม่สามารถ อุดได้ เป็นการรักษารากเพื่อเก็บฟันไว้ใช้

7. ทันตกรรมบูรณะช่องปาก ( Restorative) เพื่อบูรณะฟันที่ได้รับการอุดไว้ขนาดใหญ่ ให้แข็งแรงขึ้นด้วยวัสดุพิเศษ

8. ปริทันต์วิทยา ( Periodontic ) ให้การรักษาปัญหาโรคเหงือก เหงือกร่น ฟันโยก เหงือก เป็นหนอง

9. ทันตกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม เช่น การฟอกสีฟัน การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน แก้ไขฟันหน้าบิ่นและห่างเป็นต้น

10. ทันตกรรมทั่วไป รักษาอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน

รายนามทันตแพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก ( PEDODONTICS )
1. ทญ.อรอาภา ศราธพันธุ์ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
อาทิตย์เว้นอาทิตย์ 09.00-18.00 น.

2. ทญ.สุคนธา อิศรวิริยะกุล - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสาร์ที่  10.00 - 16.00 น.

ทันตกรรมจัดฟัน ( Orthodontics )
1. ทญ.พิตรพร อธิสุข - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
เสาร์ ที่ 1,3 09.00 - 19.00 น.

2. ทญ.พินธุสร โอภาสเสถียร - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
พฤหัสบดี ที่ 1 13.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี ที่ 3 13.00 - 20.00 น.

3. ทพ.เกรียงไกร เกษมทรงธรรม - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสาร์ ที่ 2,4 09.00 - 19.00 น.

ทันตกรรมรักษารากฟัน ( ENDODONTICS)
1. ทญ.วสนันท์ ตันชัยวัฒนะ - ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล)
จันทร์,พุธ 09.00 - 16.00 น.

2. ทญ.ภคมน จักษ์เมธา - ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
อาทิตย์ที่ 2,4 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ที่ 1,3,5 09.00 - 20.00 น.

3. ทญ.จรัญญา พลชัย - ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลีนิค สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
เสาร์ 09.00 - 16.00 น. เสาร์ที่ 2 09.00 - 19.00 น.

ทันตศัลย์ปริทันต์ โรคเหงือก (PERIODONTICS)

1. ทญ.มล พิณแข รัชนี - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสาร์,อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

2. ทพ.เชษฐพงศ์ สงวนพงษ์ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
พุธ 10.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

3. ทญ.พาณี วานิชวัฒนะรำลึก - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ปริทันตวิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังคาร 09.00 - 20.00 น.
พุธ 17.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) ( PROSTHODONTHICS )
1. ทพ.เดชา ศราธพันธุ์ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พฤหัสบดี 09.00 - 17.00 น.

2. ทพ.นิคม มัศยาอานนท์ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.

3. ทญ.ณัฐวดี เหลี่ยมเจริญ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.

4. ทญ.กมลดา สุทธินนท์ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อังคาร,พุธ, 10.00 - 16.00 น.

ทันตกรรม หัตถการ (อุดฟัน / OPERATIVE )
1. ทญ.ดวงเดือน กีรติวงศ์วรรณ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรม หัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.

ทันตกรรม ศัลยกรรมช่องปาก

1. ทพ.ชุมพล ชมะโชติ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ศุกร์ 17.30 - 20.00 น.
อาทิตย์ที่ 10.00 - 17.00 น.

ทันตกรรมทั่วไป
1. ทญ.เดือนเพ็ญ ถิรกันทรากรสิริ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
อังคาร-ศุกร์,อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.

2. ทญ.สุวรรณา พุทธานุภาพ - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จันทร์ ,พุธ,พฤหัสบดี,เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อังคาร,ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.

3. ทญ.รัศมี คัมภีริชยา - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบันฑิต (ทันตกรรมทั่วไป) มหาวิยาศาสตร์มหิดล
พุธ 13.00 - 20.00 น.

4. ทญ.ปิยะรัตน์ เกิดมงคล - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป สาขาทันตกรรม กรมการแพทย์
จันทร์ ,พฤหัสบดี 13.00 - 19.00 น. 5.ชยพร  อัญชนานนท์ - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังคาร ที่ 2,4 09.00 - 17.00 น.

*หมายเหตุ - ทันตแพทย์ทุกท่านได้รับใบประกาศจากทันตแพทยสภา

สอบถามรายระเอียดได้ที่ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อาคาร 2 ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2530-2556-69, 0-2932-2929 ต่อ 2430, 2431

แพคเกจประจำศูนย์
ทั้งหมด : 1 แพคเกจ

ฝากชื่อของคุณไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ