Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
MEA Energy Saving Building 2015

โรงพยาบาลลาดพร้าว ได้รับตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน โดยผ่านเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานของการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558