Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
การเปิดที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครฯพื้นที่๙(ชั่วคราว)  ด้วยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครฯพื้นที่๙ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้งานประกันสังคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและผู้ประกันตนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทราบโดยทั่วกัน ในการเปิดที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครฯพื้นที่๙(ชั่วคราว)อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ชั้น ๕ อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์บางกะปิ