Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

CSR News

<< Back
 มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560


        รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นประธานในกิจกรรม "วันเด็กกับโรงพยาบาลลาดพร้าว 2560" ณ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็ก ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่สมวัย และเพื่อเปิดโอกาสในการแสดงออกของเด็กในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
        โดยมีกิจกรรมภายในงานได้แก่ การประกวดหนูน้อยสุขภาพดีและพัฒนาการเด่น พร้อมชมการแสดงจากโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ และโรงเรียนอื่นๆ อีกกว่า 10 โรงเรียน นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลลาดพร้าวยังมีกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ ให้เด็กๆ ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิ ซุ้มทอยลูกเต๋ามหาสนุก ซุ้มเกมส์หมุนลูกบอลลุ้นโชค ซุ้มเกมส์วงล้อยักษ์  ซุ้มลูกโป่ง และซุ้มตรวจสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลลาดพร้าว และที่สำคัญชมการแสดงจากน้องรถบัส-ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ และน้องมาเรีย-ทิพย์รดา ไมเออร์ ดาราขวัญใจเด็กๆ จากละครดวงใจพิสุทธิ์
         ทั้งนี้ รศ.นพ.อัมพร กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือ ทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวังและเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต เด็กๆ และเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษาบ้านเมืองและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดจนสืบสานมรดกวัฒนธรรมประจำชาติต่อไป 
          การจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นประจำทุกปีีก็เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงความสำคัญของตนเอง เด็กๆ เปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะเติบโตงดงามได้ย่อมมีรากที่แข็งแรง การดูแลทะนุบำรุงปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เด็กๆ และเยาวชนในด้านต่างๆ จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ผู้ใหญ่ในวันนี้ จึงต้องร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และให้มีความพร้อมที่จะนำพาหรือช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่่งยืนตลอดไป