Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

           บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมี ศ. ดร. นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว รศ. นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค กรรมการ และดร. อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมประชุมพร้อมให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา