Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมี ศ. ดร. นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว รศ. นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค กรรมการ และดร. อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมประชุมพร้อมให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา