Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2560
โบว์ลิ่งการกุศล

มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว จัดงานโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้า "มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว" สำหรับสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมการกุศลต่างๆ ได้แก่ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเรื้อรั้งและไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ และส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับเยาวชนของชาติ ณ Blu-o RHYTHM & Esplanade Ratchada เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา