Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและผ่าตัดต้อกระจกฟรีโรงพยาบาลลาดพร้าว จัด “โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และ ผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” ในวาระครบรอบ 25 ปี   โดยรับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็ก จำนวน 25 ข้อเข่า และ ผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เล็นส์เทียม จำนวน 25 ดวงตา โดยโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุที่ขาดโอกาสหรือประสบปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยในโครงการจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลลาดพร้าว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในย่านลาดพร้าว ที่มีศูนย์กระดูกและข้อและศูนย์โรคตา ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล จาก JCI จากสหรัฐอเมริกา พร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา

สำหรับผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มโรคที่มีรายได้น้อย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อ และศูนย์โรคตา โดยทางโรงพยาบาลจะมีการจัดเตรียมเอกสารตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้สิทธิต่าง ๆ  เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ป่วย โดยจะมีการนำเสนอและตรวจสอบจากคณะกรรมการโครงการ  หากผู้ป่วยผ่านการประเมินสิทธิและคุณสมบัติต่าง ๆ ครบถ้วน ผ่านการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล ก็จะมีการนัดทำการรักษาพยาบาล เข้าสู่กระบวนการดูแล รักษา และ พักฟื้น รวมถึงการตรวจติดตามอาการหลังการรักษา โดยเราจะมีการประเมินผลการรักษาอย่างต่อเนื่องทุกราย โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนตามที่โครงการระบุ หรือ  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด เพื่อเตรียมเอกสารยื่นขอสมัครรับสิทธิ ในการเข้าร่วมโครงการได้ที่ 

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชนและองค์กรสัมพันธ์ โทร. 02-530-2556 ต่อ 1837 หรือ 091-885-4253

ศูนย์กระดูกและข้อ (โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม)  โทร. 02-530-2556 ต่อ 3400, 3401 

ศูนย์โรคตา (โครงการผ่าตัดต้อกระจก) โทร. 02-5302556 ต่อ 2440, 2441
 
โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery) จำนวน 25 ข้อเข่า สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในระหว่างได้รับการรักษาในโรงพยาบาลลาดพร้าว
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมโดยใช้เทคนิคแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็วยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำผ่าตัด
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมโดยใช้ข้อเทียมที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้งานได้นานที่สุด
ผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้ก่อนการผ่าตัด คำแนะนำในระหว่างอยู่โรงพยาบาล และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ตลอดจนการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วย
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครบตามที่โครงการกำหนด โดยต้องผ่านคุณสมบัติทั้ง 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 
ขั้นตอนที่ 1:    เป็นผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่เป็นคนไทย โดยมีอายุ 60 -75 ปี และเป็นผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย  (ได้รับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
ขั้นตอนที่ 2:   ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด โดยมีข้อเข่าเสื่อมสภาพขั้นรุนแรงและได้รับการตรวจวินิจฉัยและยืนยันข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
ขั้นตอนที่ 3:    ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจสภาพร่างกายว่าไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย
 
คุณสมบัติของผู้ป่วยที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้น้อย
2. เป็นผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่เป็นคนไทย โดยมีอายุ 60 -75 ปี
3. เป็นบุคคลที่ต้องมีเอกสารผู้มีรายได้น้อย ( มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
4. ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด โดยมีข้อเข่าเสื่อมสภาพขั้นรุนแรง และได้รับการตรวจวินิจฉัยและยืนยันข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
5.ไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัด
ซึ่งโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์โดยให้ถือว่าผลการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเอกสิทธิ์ของโรงพยาบาลลาดพร้าวและให้เป็นที่สุด
หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาบัตรผู้มีรายได้น้อย (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
3. ฟิล์มเอกซเรย์ข้อเข่าทั้ง 2 ข้าง ในท่ายืนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
4. ผลการตรวจร่างกายล่าสุด ไม่เกิน  6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณา
5. ประวัติการตรวจรักษาอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
1. โรคเอดส์
2. โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีการทำงานของปอดไม่พียงพอ ( COPD,FEV1<75%)
3. ภาวะไตเสื่อม ( Renal disease,CCL<60)
4. ภาวะตับเสื่อม
5. อัมพาต (Stroke)
6. มีความบกพร่องทางจิต (Mental status)
7. มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
8. ผู้ป่วยที่มีสภาวะทางร่างกาย ซึ่งแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะทำการผ่าตัด
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะพิจารณาและตอบกลับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่โรงพยาบาลได้รับเอกสารครบถ้วน และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ในการทำหัตถการเพียง 1 หัตถการเท่านั้น
 
 
โครงการผ่าตัดต้อกระจก ด้วยด้วยคลื่นความถี่สูงและใสเล็นส์เทียม จำนวน 25 ดวงตา สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในระหว่างได้รับการรักษาในโรงพยาบาลลาดพร้าว
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เทคนิคโดยใช้เทคนิคการ ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงและใส่เล็นส์เทียม (Phacoemulsification with Intraocular Lens ) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำผ่าตัด
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการผ่าตัดใส่เล็นส์เทียมที่มีคุณภาพ
ผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้ก่อนการผ่าตัด คำแนะนำในระหว่างอยู่โรงพยาบาล และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ตลอดจนการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วย
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
 
ขั้นตอนที่ 1:          เป็นผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่เป็นคนไทย โดยมีอายุ 60 -80 ปี และเป็นผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย (ได้รับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
ขั้นตอนที่ 2:          ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด และได้รับการตรวจวินิจฉัยและยืนยันข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดโดย
คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
ขั้นตอนที่ 3:          ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจสภาพร่างกายว่าไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย
 
คุณสมบัติของผู้ป่วยที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.มีสัญชาติไทยและเป็น ผู้มีรายได้น้อย
2.เป็นผู้ป่วยต้อกระจกที่เป็นคนไทย โดยมีอายุ 60 -80 ปี
3.เป็นบุคคลที่ต้องมีเอกสารผู้มีรายได้น้อย ( มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
4.มีปัญหาตาที่เกิดจากต้อกระจกถึงเกณฑ์ที่จะต้องทำผ่าตัด ซึ่งต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยและยืนยันข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโครงการก่อน
 
ซึ่งโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์โดยให้ถือว่าผลการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเอกสิทธิ์ของโรงพยาบาลลาดพร้าวและให้เป็นที่สุด
หลักฐานในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาบัตรผู้มีรายได้น้อย (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
3.ผลการตรวจร่างกายล่าสุด ไม่เกิน  6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณา
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะพิจารณาและตอบกลับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่โรงพยาบาลได้รับเอกสารครบถ้วน และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ในการทำหัตถการเพียง 1 หัตถการเท่านั้น