Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
เปิดสนามการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โรงพยาบาลเอกชน ครั้งที่ 3
วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสานสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชน 
ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 9 กันยายน พ.ศ.2561 (แข่งขันทุกวันอาทิตย์) เวลา 19.00-23.00 น.
ณ สนามหญ้าเทียมซุปเปอร์คิ๊ก SUPERKICK ลาดพร้าว 80