Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙
มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว, ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย  และศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดอ่าวใหญ่  ต.อ่าวใหญ่  อ.เมือง   จ.ตราด   ในวันเสาร์  ที่ 29 ตุลาคม  2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด  รวมทั้ง จัดคอมพิวเตอร์  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา  ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่   อ.เมือง  จ.ตราด