Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โรงพยาบาลลาดพร้าว และบริษัทในเครือฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าเกวียน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โรงพยาบาลลาดพร้าว(LPH)ร่วมกับโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว(LBS),ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย(AMARC)
ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย(ABMC),ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเซีย(AMLC)ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดท่าเกวียน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน  2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมก่อสร้างพระอุโบสถให้ดำรงไว้
ซึ่งศาสนสถานและสร้างโรงอาหาร“มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว”รวมทั้งจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน  เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว