Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โรงพยาบาลลาดพร้าว สนับสนุนรถพยาบาลเคลื่อนที่ในงาน ประเพณีลอยกระทง โรงพยาบาลลาดพร้าว ออกหน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงาน ประเพณีวันลอยกระทง จัดโดยสำนักงานเขตวังทองหลางร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้ดำรงเอกลักษณ์อยู่คู่สังคมไทยสืบไป