Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

งบการเงิน

เลือกปี :
ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561
{ 970 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561
{ 882 KB }

ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560
{ 1395 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560
{ 963 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560
{ 945 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560
{ 848 KB }

ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559
{ 487 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559
{ 259 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
{ 381 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559
{ 376 KB }

ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558
{ 688 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558
{ 668 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558
{ 1.27 MB }