ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิมรรคาริยาราม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

  • ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิมรรคาริยาราม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

  •         โรงพยาบาลลาดพร้าว(LPH) ร่วมกับโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว(LBS), ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย(AMARC), ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย(ABMC)
    ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเซีย(AMLC) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิมรรคาริยาราม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

            ในวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถให้ดำรงไว้ซึ่งศาสนสถาน และการก่อสร้างห้องประชุมใต้อาคารเรียนเฉลิมราชย์ ๗๐ พรรษา รวมทั้งจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนสามัคคีวัฒนา ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

            ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจง
    ประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญสุขตลอดไป เทอญ