การเปิดที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครฯพื้นที่๙

  • การเปิดที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครฯพื้นที่๙

  • การเปิดที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครฯพื้นที่ ๙ (ชั่วคราว)

            ด้วยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครฯพื้นที่ ๙ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้งานประกันสังคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและผู้ประกันตนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทราบโดยทั่วกัน ในการเปิดที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครฯพื้นที่๙ (ชั่วคราว) อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์บางกะปิ