Showing all 6 results

  แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิง

  ฿5,200.00฿6,500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 tele : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสำหรับผู้ชาย/ผู้หญิง

  ฿2,800.00฿3,500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 tele : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจโปรแกมตรวจสุขภาพประจำปี

  ฿1,690.00฿19,900.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 tele : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

  ฿2,700.00฿5,400.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 tele : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจใบรับรองแพทย์ 5 โรค

  ฿300.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 tele : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจใบรับรองแพทย์ใบขับขี่

  ฿360.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 tele : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้