โรงพยาบาลลาดพร้าว

        เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 2699 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 95 – 97 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 1.5 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกหนึ่งล้านบาท ในนามของ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด โดยกลุ่มแพทย์และนักธุรกิจชั้นนำ ซึ่งมีดร. อังกูร ฉันทนาวานิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เริ่มกิจการ และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2536 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน เป็นบริษัทมหาชน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนห้าร้อยล้านบาท และมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 500 คน

ผู้บริหารโรงพยาบาลลาดพร้าว

        มีวิสัยทัศน์ ในการให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื่อความเป็นเลิศในการรักษาบริการ จึงดำริให้เริ่มดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2541 และได้ผ่านการตรวจประเมินโดย SGS Yarsley International Certification Service Limited (SGS) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2542 โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 จาก UKAS และ NAC Thailand และมาตรฐานการ รักษาพยาบาล Healthmark จาก New Zealand ทั้งองค์กร ทุกระบบ ในวันที่ 9 กันยายน 2542 และสิ้นสุดการรับรองในเดือนสิงหาคม 2545

        ไม่เพียงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพ ในการรักษาบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเท่านั้น แต่ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง อันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจากกิจกรรมของโรงพยาบาล ดังนั้นในวันที่ 23 มีนาคม 2543 โรงพยาบาลได้เริ่มดำเนินการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาโครงการ ผ่านการตรวจประเมินโดย SGS Yarsley International Certification Service Limited (SGS) ในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2544 และได้รับใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 จาก UKAS และ NAC Thailand

        ทั้งองค์กรทุกระบบ และทางโรงพยาบาลลาดพร้าว รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการโรงพยาบาลได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน และมีมติให้โรงพยาบาลลาดพร้าวได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งตัวแทนของโรงพยาบาลได้เข้ารับในงาน National Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2546