การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 • การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 • การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

  1) เพราะการดูแล และห่วงใยสุขภาพของคุณ คือหน้าที่หลักของเรา โรงพยาบาลลาดพร้าว มีข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพมาฝากกัน

  2) การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญ เสียเวลาปีละ 1 ครั้ง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ในอนาคต หากตรวจพบความปกติ จะได้หาทางแก้ไข ป้องกัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะลุกลามกลายเป็น โรคต่อไป

  เรื่องน่ารู้ ก่อนตรวจสุขภาพ

  1) การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีโรคหลายชนิดที่เป็นภัยเงียบการตรวจตั้งแต่ระยะแรกเริ่มหากพบจะทำให้รักษาได้ง่าย และมีโอกาสหายขาดได้

  2) การตรวจสุขภาพเด็กก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเน้นให้วัคซีน เพื่อป้องกันความผิดปกติต่างๆ ที่สำคัญการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เด็กจะทำให้แพทย์ได้ตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงแทรกซ้อนที่จะเกิดกับเด็ก และทำการรักษาได้ทันท่วงที

  3) การตรวจสุขภาพ้องตรวจให้เหมาะสมกับตัวเรา หากตรวจเกินจำเป็นก็ทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ และการตรวจบางอย่างอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตได้

  4) ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นคำที่เข้าใจผิด เพราะการตรวจสุขภาพไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปี แต่เป็นการตรวจตามระยะ ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และโอกาสเส่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง

  5) ประชาชาชนมักเข้าใจผิดว่าการตรวจสุขภาพ คือ การค้นหารโรคโดยการตรวจห้องแล็บ และมุ่งเน้นการรักษาจากหมอจนละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งแท้จริงแล้วการตรวจสุขภาพที่ถูกต้องให้ความสำคัญ กับการซักประวัติเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง เมื่อรู้ปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนต่อไป คือ การให้แพทย์ตรวจร่างกาย โดยจะตรวจแล็บเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องตรวจและก็ได้

  6) เราสามารถตรวจสุขภาพด้วยตนเองได้ โดยการตรวจสังเกตุพฤติกรรม น้ำหนัก การวัดเส้นรอบเอวว่าาอยู่ในภาวะลงพุง หรือไม่ โดยวัดในแนวสะดือ นำค่าที่ได้ไปหารด้วยส่วนสูง ซึ่งคนปกติจะมีค่าเส้นรอบเอวไม่เกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูง ถ้าเกินแสดงว่าลงพุง มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือสมองตีบตัน

  วิธีการเตรียมตัวก่อนสุขภาพ

  1) ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หาก่อนนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่าความผิดปกติจริง หรือไม่

  2) ควรงดอาหาร และเครื่องดื่มหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)

  3) ควรงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาก เนื่องจากยา และแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ

  4) หากกำลังรับประทานยา เพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามที่คำแนะนำของแพทย์

  5) หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย

  6) ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

  7) สำหรับสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อน และหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ

  8) การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน ซึ่งเต้านมมีคามคัดตึงเต้านม ควรตรวจหลังมีประจำเดือน

  9) กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดตรวจเอกซเรย์


  สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3 ) ชั้น 3โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301