โรคศูนย์กลาง จอประสาทตาเสื่อมคืออะไร

 • โรคศูนย์กลาง จอประสาทตาเสื่อมคืออะไร

 • โรคศูนย์กลาง จอประสาทตาเสื่อมคืออะไร

  • โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม (Macular Degeneration) เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมในส่วนของจอประสาทตา ซึ่งเกิดเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น นับเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ให้มีความสูญเสียความสามารถ ในการมองเห็นในผู้สูงอายุปัจจุบันประชากรโลกมีอายุเพิ่มมากขึ้น จึงพบว่าโรคนี้เป็นปัญหาทางสาธารณสุขมากขึ้นเรื่อยๆ มีการประเมินพบว่า โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54) โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จึงมักเรียกว่าโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุ (Age-related Macular Degeneration or AMD)

  ชนิดของจุดศูนย์กลางประสาทตาเสื่อม
  ศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมมี 2 ชนิด

  • โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมแบบแห้ง (Dry AMD) พบประมาณร้อยละ 90 เป็นโรคที่ทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นอย่างช้าๆ โรคกลุ่มนี้จอประสาทลงบริเวณศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม (Macula) ทำให้มีความสามารถในการมองเห็นลดลงและเป็นไปอย่างช้าๆ บางรายอาจมีการพัฒนาไปเป็นโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมชนนิดเปียก (Wet AMD) ดังนั้นผู้ป่วยที่มีการมองเห็นลดลงอย่างมากควรไปตรวจกับจักษุแพทย์
  • โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมชนนิดเปียก (Wet AMD) พบประาณร้อยละ 10-15 โรคกลุ่มนี้การสูญเสียการมองเห็นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุสำคัญของตาบอดได้ในโรคนี้ ซึ่งสาเหตุการตาบอดเกิดจากมีหลอดเลือดผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตา และผนังชั้น RPE ซึ่งหลอดเลือดเหล่านี้จะเปราะและแตกง่าย มีการรั่วซึมของเลือด และสารเหลวจากหลอดเลือด ทำให้เกิดแผลเป็น และจอประสาทตาบวม ผู้ป่วยเริ่มมองเห็นภาพครงกลางเบี้นว และเกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างรวดเร็ว และเฉียบพลัน ดังนั้นผู้ป่วยที่มีการมองเห็นอย่างเฉียบพลันควรพบจักษุแพทย์ทันที ซึ่งสามารถรักษาการมองเห็นได้ดีกว่าที่เป็นมานาน

  โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง
  ปัจจัยเสี่ยงที่มีอิธิพลต่อการเกิดโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม มีดั้งนี้

  • อายุที่พบบ่อยในคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
  • พันธุกรรมพบว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยจะมีประวัติที่คนในครอบครัวเป็นมาก่อน
  • เชื้อชาติ เพศอุบัติการณ์ของโรคสูงในคนผิวขาวและเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
  • บุหรี่ มีหลักฐานพบว่าการสูบบุหรี่ จะมีโอกาสเกิดโรคนี้เร็วกว่าผู้ไม่สูบถึง 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูบบุหรี่ที่มีประวัติครอบครัวร่วมด้วยนจะมีโอกาสเพิ่มถึง 30 เท่า

  อาการเริ่มต้นของโรคโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม

  • มีอาการภาพบิดเบี้ยว มองเห็นเส้นตรงเป็นเส้นขาด
  • มีอาการมองภาพ หรืออ่านหนังสือที่ต้องใช้งานละเอียดยากกว่าปกติ
  • มีอาการไม่เห็นส่วนกลางของภาพ
  • มีอาการมองภาพต้องใช้แสงเพิ่มขึ้น มองเห็นลดลง ไม่ตรงกลางเส้น การมองเห็นสีลดลง

  ข้อแนะนำเพื่อลดโอกาสการเกิดโรค

  • เข้ารับการตรวจตาและจอประสามตา
  • งดการสูบบุหรี่
  • ควบคุมนำ้หนักตัวและออกกำลังกาย
  • ทานอาหารต้านอนุมูลอิสระและธาตุสังกะสี
  • ป้องกันดวงตาจากแสงแดด
  • ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  • สำหรับการรักษาในกลุ่มโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมชนนิดเปียก (Wet AMD) การรักษามีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายหลอดเลือดออกใหม่ ซึ่งแตกง่ายทำให้เกิดเลือดออกหรืทำให้การมองเห็นลดลงในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการรักษาที่จะให้การมองเห็นกัลับมาดีดังเดิมได้ เมื่อทำการรักษาเพื่อช่วยชะลอการสูญเสียของการมองเห็น

  สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่

  • ศูนย์โรคตา อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้นโทร : 02-530-2556 ต่อ 2440,2441