ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลลาดพร้าว

ให้บริการด้านดูแลหัวใจอย่างครอบคลุม การป้องกัน และการวินิจฉัยในระยะเวลาเริ่มต้นในการรักษาตลอดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจพร้อมด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นในการรักษาหัวใจ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนในอนาคตเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

บริการของเรา

– ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองหาโรคหัวใจ ชนิดต่างๆความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง
– ให้การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง,หัวใจขาดเลือด,กล้ามเนื้อหัวใจตาย,โรคหัวใจตีบที่ได้รับการผ่าตัดหรือใส่ขดลวดค้ำยัน,โรคหัวใจล้มเหลว,โรคของลิ้มหัวใจ,โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดต่างๆ และหาสาเหตุการหมดสติ
– เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัย เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG),การทำอัลตร้าซาวน์หัวใจและหลอดเลือด (ECHOCARDIOGRAM),การวิ่งสายพาน (EST),เครื่องตรวจหลิดเลือดแดงส่วนปาย (ABI),การติดตามการทำงานของเคลื่อนหัวใจ 24 ชั่วโมง (HOLTER),เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบ 24 ชั่วโมง (ABPM) และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์หัวใจ อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2250,2270

 

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.กิตติวัฒน์ ฉัตรพงศ์ธาดา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรังสิต)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

ข้อมูลแพทย์

นพ.ธราธร รัตนเนนย์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

ข้อมูลแพทย์

นพ.ปกรณ์ โล่ห์เลขา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

ข้อมูลแพทย์

นพ.วิทยา จงศุภางครัตน์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

ข้อมูลแพทย์

นพ.อนวัช เสริมสวรรค์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

ข้อมูลแพทย์

นพ.อาทิตย์ กอธรรมรังษี

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

ข้อมูลแพทย์

พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

ข้อมูลแพทย์