ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลลาดพร้าว เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านทัตกรรม อย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาตรฐานการรักษาที่มุ่งเน้นความสะอาด ปลอดภัย และรวดเร็ว เพื่อสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงของท่านบริการของเรา

1.ทันตกรรมทั่วไป : ให้บริการตรวจวินิจฉัย , วางแผนการรักษา , XRAY , ให้การรักษาขูดหินปูน ,ให้บริการถอนฟัน

2.ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก : ให้บริการผ่าฟันคุด , ฟันฝัง กรณีเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางช่องปาก และขากรรไกรค้าง

3.ทันตกรรมจัดฟัน : ให้บริการแก้ไขปัญหาฟันซ้อนเก , ฟันยื่น , ฟันห่าง และการสบฟันที่ผิดปกติต่าง ๆ

4.ทันตกรรมรักษารากฟัน : ให้บริการกำจัดเนื้อเยื้อในโพรงฟัน และคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อ

5.ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม : ให้บริการฟอกสีฟัน , อุดฟันปิดช่องห่าง , วีเนียร์ , ตัดแต่งเหงือก

6.ทันตกรรมปริทันต์ : เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

7.ทันตกรรมฟันเทียม : เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

8.ทันตกรรมเด็ก : ให้บริการอุดฟัน , ถอนฟัน , เคลือบฟลูออไรด์ , เลือบหลุมร่องฟัน , รักษารากฟันน้ำนม , ครอบฟันน้ำนม , จัดฟันในเด็ก

9.ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันปลอมถอดได้ , ครอบฟัน , เคลือบฟัน , สะพานฟัน


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

– ศูนย์ทันตกรรม (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2430 , 2431

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

ทญ.สุคนธา อิศรวิริยะกุล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาทันตสำหรับกรรมเด็ก

ข้อมูลแพทย์

ทพ.ชุมพล ชมะโชติ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมศัลย์ช่องปาก

ข้อมูลแพทย์

ทพ.นิคม มัศยาอานนท์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ข้อมูลแพทย์

ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมรากฟันเทียม

ข้อมูลแพทย์

ทพ.อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมทั่วไป

ข้อมูลแพทย์

ทพ.เกรียงไกร เกษมทรงธรรม

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมจัดฟัน

ข้อมูลแพทย์

ทพ.เชษฐพงศ์ สงวนพงษ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมปริทันต์

ข้อมูลแพทย์

ทพ.เดชา ศราธพันธุ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ข้อมูลแพทย์

ทพญ.กมลดา สุทธินนท์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ข้อมูลแพทย์

ทพญ.จรัญญา พลชัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมรักษารากฟัน

ข้อมูลแพทย์