ศูนย์ทันตกรรม

       ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมาตรฐานการรักษาที่มุ่งเน้นความสะอาด ปลอดภัย และรวดเร็ว
เพื่อสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงของท่าน
บริการของเรา

1.ทันตกรรมทั่วไป : ตรวจวินิจฉัย, วางแผนการรักษา, XRAY, ให้การรักษา, อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน
2.ศัลยกรรมช่องปาก : ผ่าฟันคุด, ฟันฝัง, อุบัติเหตุเวณช่องปากและขากรรไกร
3.ทันตกรรมจัดฟัน : แก้ไขปัญหาฟันซ้อนเก, ฟันยื่น, ฟันห่าง และการสบฟันที่ผิดปกติต่างๆ
4.รักษารากฟัน : กำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อ
5.ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม : ฟอกสีฟัน, อุดปิดช่องห่าง, วีเนียร์, ตัดแต่งเหงือก
6.ทันตกรรมปริทันต์ : รักษาโรคเหงือก, ผ่าตัดเหงือก
7.ทันตกรรมรากเทียม : เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป
8.ทันตกรรมเด็ก : อุดฟัน, ถอนฟัน, เคลือฟลูออไรด์, เคลือบหลุมร่องฟัน, รักษารากฟันน้ำนม, ครอบฟันน้ำนม, จัดฟันในเด็ก
9.ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันปลอมถอดได้, ครอบฟัน, เดือยฟัน, สะพานฟัน
————————————————————————————————————————————————–
ช่องทางการติดต่อ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้าตรวจรักษา
ศูนย์ทันตกรรม อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค (อาคาร2) ชั้น4
02-530-2556 ต่อ 2430 , 2431 หรือ 02-932-2929 ต่อ 2430 , 2431

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

ทญ.สุคนธา อิศรวิริยะกุล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาทันตสำหรับกรรมเด็ก

ข้อมูลแพทย์

ทพ.ชุมพล ชมะโชติ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมศัลย์ช่องปาก

ข้อมูลแพทย์

ทพ.นิคม มัศยาอานนท์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ข้อมูลแพทย์

ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมรักษารากฟัน

ข้อมูลแพทย์

ทพ.อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมทั่วไป

ข้อมูลแพทย์

ทพ.เกรียงไกร เกษมทรงธรรม

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมจัดฟัน

ข้อมูลแพทย์

ทพ.เชษฐพงศ์ สงวนพงษ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมปริทันต์

ข้อมูลแพทย์

ทพ.เดชา ศราธพันธุ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมรักษารากเทียม

ข้อมูลแพทย์

ทพญ.กมลดา สุทธินนท์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ข้อมูลแพทย์

ทพญ.กันตา เพียรภัณฑวณิช

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมทั่วไป

ข้อมูลแพทย์