ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ให้บริการดูแลรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับทุกชนิดอย่างครบวงจร ด้วยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมการดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะทางแต่ละวิชาชีพมาเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่น อีกทั้งมุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้ประชาชนห่างไกลจากโรค ด้วยความเอาใจใส่และดูแลตนเองภายใต้คำแนะนำของแพทย์เฉพาะทาง และมีการตรวจคัดกรองโรค รวมทั้งการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรคในระบบทางเดินอาหารและตับเป็นโรคที่พบได้บ่อย หากไม่ทำการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคกรดไหลย้อน กระเพาะอักเสบ อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งตับ เป็นต้น

โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
• โรคกระเพาะอาหารอักเสบและแผลในกระเพาะอาหาร
• โรคมะเร็งของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร สำไส้
• โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร, โรคติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรในกระเพาะอาหาร
• ภาวะกรดไหลย้อน
• โรคตับอักเสบจากพิษสุรา
• ภาวะไขมันเกาะตับ
• โรคไวรัสตับอักเสบบี, ซี, เอ
• โรคนิ่วในถุงน้ำดี
• ภาวะตับแข็ง
• มะเร็งตับ

การบริการ
• บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ
• บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ
• ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น, ส่วนปลาย, และลำไส้เล็ก
• การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
• การตรวจแบคทีเรียเฮริโคแบคเตอร์ ไพโลไรในกระเพาะอาหารจากลมหายใจ, การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
• การส่องกล้องตรวจลำไส้เล็ก
• การส่องกล้องตรวจท่อน้ำดี
• ตรวจช่องท้องโดยวิธีอัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultraround), เอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CT Scan, Computerized Tomography)
• เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging, MRI)
• รักษาด้วยการผ่าตัด ใช้เทคนิคที่ทันสมัยผ่าตัดโดยการส่องกล้อง Laparoscopic Surgery ครอบคลุมถึงการดูแลฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด
• ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหาร
• ให้บริการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอและบี ซึ่งสามารถป้องกันในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคตับแข็ง มีอาชีพใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต เป็นต้น

ท่านสามารถพบแพทย์ที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ในกรณีดังนี้
• สงสัยว่ามีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร
• ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
• อาการของโรคทางเดินอาหารที่รักษาอยู่ไม่หายขาด หรือดีขึ้น
• ต้องการได้รับการยืนยันจากแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา
• ต้องการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• ต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ

การตรวจวินิจฉัย
1. การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของท่อน้ำดี ผ่านการส่องกล้อง (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, ERCP) เช่น มะเร็งท่อน้ำดี ภาวะท่อน้ำดีอุดตัน เป็นต้น

2. การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง (GI Endoscopy)
การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy) เพื่อดูความผิดปกติ รวมถึงตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหาร

• การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เพื่อดูความผิดปกติของเยื่อบุลำไส้และผนังลำไส้ ตรวจหาติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ และทำการรักษา, ตัดออก (polypectomy)

• การส่องกล้องเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Sigmoidoscopy)

• การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร (Polypectomy)

• การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือดมยา (PEG:Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)

• การรักษาภาวะเลือดออกจากเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร, ห้ามเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่

3. การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการใช้แคปซูล (Gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy) เป็นการตรวจวินิจฉัยแนวใหม่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในส่วนที่ลึกที่สุดของลำไส้เล็ก โดยการกลืนแคปซูลเพื่อบันทึกภาพส่วนต่างๆของระบบทางเดินอาหาร จากนั้นแพทย์จะนำภาพและข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อให้การรักษาคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง ตามสาเหตุของโรคต่อไป

4. การส่องกล้องตรวจลำไส้เล็ก (Endoscopy)

5. การส่องกล้องที่ติดอัลตร้าซาวด์ตรวจระบบทางเดินอาหาร (Endoscopic Ultrasound, EUS)

6. การดูดและการเจาะตรวจชิ้นเนื้อตับ Liver Biopsyเพื่อนำเนื้อเยื่อและเซลล์ตับมาวิเคราะห์ ในกรณีที่มีก้อนในตับหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งตับ รวมถึงการอักเสบของตับ

7. การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับโดยเครื่อง Fibroscan

แนวทางการรักษา

1. การใช้เทคนิคในการรักษา โดยไม่ต้องผ่าตัด

• การห้ามสภาวะเลือดออกเฉียบพลัน จากทางเดินอาหารและตับ

2. การรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยการผ่าตัด เช่น

• การผ่าตัดโรคหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) ชั้น 2
โทร. 02-530-2556 ต่อ 3210

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.กันตพัฒน์ วรพิมล (ว.37526)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (พระมงกุฏเกล้า)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร - ตับ

ข้อมูลแพทย์

นพ.โกวิท พันธุมนาวัน (ว.30260)

Received B. Sc.(Medical), First Class Honors and M.B.,B.S., Frist Class Honors with Wolff Solomon and G.S. Caird Prize from University of Sydney in 1960, and 1962 respectively. - Fellow of the Royal Australasian College of Physicians. - Fellow in Medicine the Johns Hopkin Hospital. - International member of the American College of Gastroenterology

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร - ตับ

ข้อมูลแพทย์

พญ.กนกทิพ ทองผ่อง (ว.38829)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร - ตับ

ข้อมูลแพทย์

พญ.ชุติมา คงชยะนันท์ (ว.29793)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร - ตับ

ข้อมูลแพทย์