ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว

– มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรม ตั้งแต่ภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยรวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ และหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วมีความจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆ ทางศูนย์ อายุรกรรมได้จัดเตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

การบริการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

1) อายุรกรรมทั่วไป

– ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับการปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย จากความเชี่ยวชาญทุกด้านของอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ ที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีนต่างๆ การให้ยาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

2) อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

– ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งมีการประเมินโรคแทรกซ้อนต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาโรคเบาหวานการตรวจหาความผิดปกติในระยะแรก ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

3) อายุรกรรมโรคไต

– ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคไตและการตรวจหาความผิดปกติของไต เช่น โรคนิ่วในไต, โรคไตอักเสบเรื้อรัง, โรคไตวายเฉียบพลัน การแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติ เป็นต้น พร้อมให้บริการศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis Unit) บริการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ทันสมัยและครบวงจรไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไตเฉียบพลันทางเส้นเลือด

4) อายุรกรรมโลหิตวิทยา

– ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำปรึกษาโรคทางโลหิตวิทยา การตรวจวินิจฉัยการรักษาโรคเลือดทั่วไป การให้คำแนะนำ ปรึกษาโรคธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งเม็ดเลือดมีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจไขกระดูก ให้บริการผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับ สารน้ำเลือด และส่วนประกอบของเลือด

5) อายุรกรรมด้านโรคติดเชื้อ

– ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา, มาลาเรีย, โรคติดเชื้อเอดส์ รวมถึงโรคเขตร้อนในประเทศ

6) อายุรกรรมด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม

– ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับผู้ป่วยข้ออักเสบเฉียบพลัน ข้อเสื่อม เช่น ข้อเข่าข้อสะโพก, ข้อเท้า, ภาวะกระดูกพรุน รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบของข้อจากสาเหตุต่างๆ เช่น โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง หรือ SLE, โรคเก๊าท์, ข้ออักเสบรูมาตอยด์

7) อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

– ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคปอด, วัณโรค, หลอดลมอักเสบเรื้อรัง และถุงลมปอดโป่งพอง, โรคหอบ โดยแพทย์อายุรกรรมโรคปอดทั่วไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิก (อาคาร 2) ชั้น โทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

ผศ.พญ.ดวงทิพย์ วงศ์แสงนาค (ว.8960)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์ทั่วไป

ข้อมูลแพทย์

พญ.รัชดาภรณ์ จูตะวิริยะ (ว.15248)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญทั่วไป

ข้อมูลแพทย์