ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลลาดพร้าว

 

ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลลาดพร้าว

– พร้อมให้บริการ ดูแลรักษา ตรวจวินิจฉัยโรคทางสมองและระบบประสาท โดยเน้นการค้นหาสาเหตุของการเกิดโรค และให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคซ้ำ พร้อมการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือใกล้เคียงดังเดิม

เราครอบคลุมการดูแลรักษาและตรวจวินิจฉัย โรคทางสมองและระบบประสาท ได้แก่

1) ปวดศีรษะเรื้อรัง (Headaches)

2) ปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)

3) เวียนศีรษะบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)

4) โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน (Stroke)

5) โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy /seizure)

6) โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน (Movement Disorder & Parkinson’s Disease)

7) ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ (Neuralgia)

8) ภาวะการนอนผิดปกติ (Sleep Disorders)

9) โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ,กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)

10) โรคสมองเสื่อม (Dementia)

11) โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลลาดพร้าว

– ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สมอง เครื่องตรวจวัดความเร็วของเส้นประสาท เครื่องตรวจวัดการได้ยินระดับสมองฯ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาท ประสาทศัลยแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น

ศูนย์สมองและประสาทวิทยา ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะโรค อาทิ

1) คลินิกปวดศีรษะ (Headache Clinic) : มีวิธีสำหรับคัดกรองการปวดศีรษะประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

2) คลินิกโรคลมชัก (Epilepsy Clinic) : ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยแพทย์เฉพาะทาง และบริการให้คำปรึกษาเมื่อมีอาการชักหรือสงสัยว่ามีอาการชัก เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่ออาการหรือปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นขณะชัก

3) คลินิกโรคเวียนศีรษะ (Vertigo Clinic) : ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการ เวียนศีรษะ บ้านหมุน หูอื้อ หรือมีเสียงดังรบกวนในหู โดยให้การรักษาแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัว และการรักษาโดยใช้ยาจากแพทย์เฉพาะทาง

4) คลินิกโรคหลอดเลือดสมองและอัมพาต (Stroke Clinic) : พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีทีมแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบำบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

5) คลินิกพาร์กินสัน (Parkinson’s Clinic) : ให้การดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ จะครอบคลุมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไป เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ซึ่งปัจจุบันโรคนี้จะพบได้มากขึ้นจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

ศูนย์สมองและระบบประสาท อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิกอาคาร 2 ชั้น 2โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 2250 , 2270

แพ็คเกจประจำศูนย์

ทั้งหมด

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.เจษฎา นันทชัย (ว.32239)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบประสาทวิทยา

ข้อมูลแพทย์

พญ.ปิยนุช ปิยสาธิต (ว.48591)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ข้อมูลแพทย์

พญ.สิริญชา ปิติปัญญากุล (ว.32861)

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อายุรแพทย์ โรคประสาทวิทยา

ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา (ว.28886)

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบประสาทวิทยา

ข้อมูลแพทย์