ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

        ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลาดพร้าว ให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ เช่น ระบบกระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด

        ทีมผู้ให้การรักษา คือ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด และนักอรรถบำบัด โดยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

• ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว ผู้ป่วยสูงอายุ

– แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นผู้ประเมิน สรุปปัญหาโดยรวมของผู้ป่วย ตั้งเป้าหมายในการรักษาร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ในทีม ติดตามการรักษา ประสานงานให้การทำงานของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
– นักกายภาพบำบัดให้การรักษา ฟื้นฟูโดยการออกกำลังกาย การฝึกนั่ง ฝึกยืน เดินโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดร่วมด้วย อาทิเช่น ราวฝึกเดิน บันไดฝึกเดิน เตียงฝึกยืน เครื่องพยุงยืน เครื่องฝึกการทรงตัวในท่ายืน ถุงทราย เป็นต้น
– นักกิจกรรมบำบัดให้การรักษา ฟื้นฟูโดย การฝึกกิจวัตรประจำวัน การฝึกใช้มือ และนิ้ว การฝึกกลืน
– นักอรรถบำบัดให้การรักษา ฟื้นฟูโดยการฝึกพูด การสื่อความ

• ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ได้แก่ ผู้ป่วยปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อ หรือโรคกระดูกเสื่อม ให้การรักษาโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ อาทิ เช่น

– การใช้เครื่องอัลตราซาวด์ และกระแสไฟฟ้า เพื่อลดอาการปวด คลายกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ และเพิ่มการไหลเวียนเลือด
– การใช้เครื่อง Short Wave Diathermy เพื่อลดอาการปวด การอักเสบของเส้นเอ็น ข้อต่อและเพิ่มการไหลเวียนเลือด
– การใช้เครื่อง High Power Laser เพื่อลดอาการปวด บวม อักเสบของเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อโดยสามารถเห็นผลการรักษาตั้งแต่รักษาครั้งแรก
– การใช้เครื่อง Shock Wave Therapy เพื่อลดอาการปวด สลายพังผืดในกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ โดยเฉพาะในระยะการอักเสบเรื้อรัง เช่น โรครองช้ำ (Plantar Fasciitis) โรคเอ็นข้อศอกอักเสบ (Tennis Elbow) เป็นต้น
– การใช้เครื่องดึงหลัง ดึงคอเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทจากภาวะกระดูกเสื่อม หรือ หมอนรองกระดูกเคลื่อน

• ในกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยปวดบวม ผู้ป่วยหลอดลมอักเสบซึ่งมักเกิดในเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ฝีในปอด ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดช่องท้อง และทรวงอก เป็นต้น ให้การรักษาโดย การเคาะปอด การสั่นปอด การดูดเสมหะ การฝึกหายใจ ฝึกไอ การจัดท่าระบายเสมหะ และการออกกำลังกาย

• ในกลุ่มโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย และการฝึกเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง การลุกนั่ง ฝึกยืน เดิน และการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้

        High power laser therapy การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูงเลเซอร์ (Laser)เป็นการรักษา ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic wave)ซึ่งเป็นลำแสง ที่มีความถี่และความยาวคลื่นเดียวโดยอาจเป็นลำแสงที่มีสีให้มองเห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่ก็ได้ ทุกคลื่นในลำแสงมีความพร้อมเพรียง ไม่มีการกระจายของลำแสงด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถควบคุมกำกับให้เลเซอร์ ที่แม้จะมีกำลังสูงก็ไม่ก่อให้เกิดความร้อนที่ผิวหนังและ เนื้อเยื่อจนถึงขีดอันตรายตรงกันข้ามกำลังที่สูงขึ้นร่วมกับค่าความยาวคลื่นที่มากทำให้เลเซอร์สามารถลงผ่านผิวหนังสู่เนื้อเยื่อในตำแหน่งที่ลึกตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำกลไกการทำงานของการรักษาด้วยเลเซอร์
เป็นลักษณะการปรับด้านชีวภาพ (biomodulation)เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ 3 กลไกหลัก ได้แก่

        1. ผลทางเคมี (Chemical effect) พบว่าเลเซอร์จะทำให้ระดับของสารก่อการอักเสบ (inflammatory mediators)และสารตั้งต้น ของการอักเสบ (proinflammatory cytokines) บางตัวและสภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) ในเซลล์ลดลงอีกหนึ่งกลไกที่เป็นไปได้ คือ แสงเลเซอร์ไปกระตุ้นให้เซลล์สร้างพลังงานมาใช้ในการรักษาความสมดุล และ สร้างเสริมเนื้อเยื่อให้ดีขึ้น

        2. ผลจากความร้อน (Thermal effect) เลเซอร์ทำให้เกิดการสั่นของอะตอมในเซลล์ ส่งผลให้เพิ่มการขยายตัว และ การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง ช่วยเพิ่ม ออกซิเจน สารอาหาร และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต (growth factor) นำไปสู่การซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ดีขึ้น

        3. ผลทางเชิงกล (Mechanical effect) เลเซอร์ทำให้เกิดคลื่นแรงดันภายในเนื้อเยื่อ (elastic pressure wave)ส่งผลเพิ่ม การไหลเวียนของน้ำเหลือง ลดการบวมได้

เลเซอร์กำลังสูงรักษาโรคอะไรได้บ้าง

กลุ่มแรก โรคที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดทั้งหลายในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ ได้แก่

• กล้ามเนื้อ เอ็น ไขข้อ บาดเจ็บอักเสบเคล็ดยอก ทุกระยะของโรค ทั้งเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง ทั้งที่เป็นตามบริเวณคอ บ่า ไหล่ แขน ศอก มือ หลัง เอว เข่า เท้า ยิ่งมีอาการบวมแดง ฟกช้ำ ยิ่งได้ผลดี
• เอ็นข้อไหล่อักเสบ ไหล่ติดระยะเริ่มแรก
• เอ็นข้อศอก เอ็นข้อมืออักเสบ
• นิ้วล็อค
• เอ็นร้อยหวายอักเสบ
• ผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ
• ข้อเข่าเสื่อม กล้ามเนื้อ เอ็น ผังผืดรอบเข่าอักเสบ
• มือชาจากโรคอุโมงค์ข้อมือ
• ข้อนิ้วมือเสื่อม อักเสบ
• ปวดเอว กล้ามเนื้อเอวอักเสบ
• อาการปวดจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาททั้งที่คอและเอว
• อาการปวดบวมอักเสบรอบแผลหลังการผ่าตัด
• อาการปวดศีรษะที่มีสาเหตุมาจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อคอ ท้ายทอย

กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะมาด้วย อาการปวดและชา ได้แก่

• มือเท้าชาจากปลายเส้นประสาทอักเสบเนื่องจากโรคเบาหวาน
• มือเท้าชาจากปลายเส้นประสาทอักเสบเนื่องจากผลแทรกซ้อน จากยา เคมีบำบัด
• ปวดแขนขาในระยะฟื้นหลังจากบาดเจ็บเส้นประสาท
• ปวดชา กล้ามเนื้อยึดเกร็งในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตจาก โรคหลอดเลือดสมอง หรือจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
• อาการปวดประสาทจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5
• อาการปวดประสาทจากโรคงูสวัด

กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มโรคที่มีอาการบวมของแขนขา ได้แก่

• อาการบวมช้ำจากการบาดเจ็บ รวมทั้งเลือดออกใต้ผิว
• อาการบวมแขนจากต่อมน้ำเหลืองอุดตันหลังจากการผ่าตัดเต้านมและ ต่อมน้ำเหลือง

กลุ่มสุดท้าย คือ แผลจากสาเหตุต่างๆ

• แผลบาดเจ็บ
• แผลเบาหวาน
• แผลกดทับ
• แผลจากโรคหลอดเลือด เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) ชั้น 4
โทรศัพท์ :02-530-2556 ต่อ 3420, 3421

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.จรัณพร โสตถิพันธุ์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ สอง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ศัลยศาสตร์

ข้อมูลแพทย์