ประกันสังคม

 • • เป็นโรงพยาบาลขนาด 180เตียง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 จนถึง ปัจจุบัน

  • ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนเช่น เขตวังทองหลาง เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม

  • ด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงาน ผู้ถือหุ้น ต้องการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานสูง

  • ดังนั้นโรงพยาบาลลาดพร้าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับจนได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

 • วิสัยทัศน์ (VISION)

       ผู้นำโรงพยาบาลเอกชนในย่านลาดพร้าว

 • พันธกิจ (MISSION)

       ให้การดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริการที่ประทับใจรับผิดชอบต่อสังคมและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 • ค่านิยม (CORE VALUES)

       L   LEARINING                  เรียนรู้ร่วมกัน

       P  PATIENT FOCUS          มุ่งมั่นเพื่อผู้ป่วย

       H  HARMONIZATION        ช่วยกันเป็นทีม

       E  ETHIC                            มีจริยธรรม

       E  ENVIRONMENT            รักษ์สิ่งแวดล้อม

เข็มมุ่ง (KEY FOCUS)
1.มุ่งดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แผลเบาหวานลดภาวะแทรกซ้อน
2.การดูแลโรคทางระบบกระดูกและข้อ
3.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคระบาด COVID-19
4.พัฒนากระบวนการ IPSG 6 GOALS และมาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ข้อ ให้มีประสิทธิภาพ
5.พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น SMART HOSPITAL

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล

ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

บริการทางการแพทย์ (Hospital Services)

 • งานบริการอายุรกรรมทั่วไป

 • งานบริการศูนย์หัวใจ

 • งานบริการศัลยกรรมทั่วไป

 • งานบริการศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • งานบริการโสต ศอ นาสิก

 • งานบริการโรคตาและศูนย์เลสิคลาดพร้าว

 • งานบริการผิวหนังและความงาม

 • งานบริการระบบทางเดินอาหารและตับ

 • งานบริการสูตินรีเวชกรรม

 • งานบริการกุมารเวชกรรม

 • งานบริการพัฒนาการเด็ก

 • งานบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ

 • งานบริการศูนย์ทันตกรรม

 • งานบริการศูนย์สมองและระบบประสาท

 • งานบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • งานบริการไตเทียม

สถานพยาบาลที่มีศักยภาพ Supracontractor
การส่งตัวผู้ป่วยประกันสังคมไปยังสถานพยาบาลระดับสูงกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษามีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2. โรงพยาบาลราชวิถี
3. สถาบันโรคทรวงอก
4. โรงพยาบาลศรีธัญญา
5. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
6. โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ
7. โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน
8. คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
9. โรงพยาบาลศิครินทร์
10. โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

บริการด้านทัตกรรมสำหรับผู้ประกันตน
สืทธิสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลลาดพร้าว ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท/ปี
1.อุดฟัน
2.ขูดหินปูน
3.ถอนฟัน

ศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าว

.