ศูนย์ศัลยกรรม

        ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว มีศักยภาพให้การดูแลรักษาโรคทางศัลยกรรมได้อย่างครบถ้วน ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์การผ่าตัดสูง ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัย เช่น การผ่าตัดผ่านกล้อง กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูงร่วมดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

การให้บริการของเรา

• ศัลยกรรมทั่วไป
• ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
• ศัลยกรรมระบบต่อมไร้ท่อ
• ศัลยกรรมเต้านม
• การผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น นิ่วในถุงน้ำดี ไส้ติ่ง ไส้เลื่อน ต่อมหมวกไต
• การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
• การผ่าตัดริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, เส้นเลือดขอด
• การรักษาแผลเรื้อรัง
• ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
• ศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง
• ศัลยกรรมตกแต่ง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) ชั้น 2
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 3200

แพทย์ของเรา

ทั้งหมด

นพ.จรัณพร โสตถิพันธุ์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ สอง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ศัลยศาสตร์

ข้อมูลแพทย์

นพ.ชัยยศ ทิรานนท์

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศูนย์กระดูกและข้อ

ข้อมูลแพทย์

นพ.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศูนย์กระดูกและข้อ

ข้อมูลแพทย์

นพ.ณัฐวุฒิ ตันฑเทอดธรรม

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ศูนย์ศัลยศาสตร์

ข้อมูลแพทย์

นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

ศูนย์กระดูกและข้อ

ข้อมูลแพทย์

นพ.ธนะสิทธิ์ หุตะโชค

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ศูนย์ศัลยศาสตร์

ข้อมูลแพทย์

นพ.บุญชัย งามสิริมาศ

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ศูนย์ศัลยศาสตร์

ข้อมูลแพทย์

นพ.ปพจน์ จารุตระกูลชัย

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ศูนย์ศัลยศาสตร์

ข้อมูลแพทย์

นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ศัลยศาสตร์

ข้อมูลแพทย์