ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอังคาร 09:00 - 20:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันพุธ 17:00 - 20:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันพฤหัสบดี 16:00 - 20:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4

ทพญ.พาณี วานิชวัฒนรำลึก (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมปริทันต์)