ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันเสาร์ 13:00 - 20:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4 (สัปดาห์ที่ 1,3)

ทพญ.พินธุสร โอภาสเสถียร (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมจัดฟัน)