ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพุธ 09:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันเสาร์ 09:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
วันอาทิตย์ 09:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4

ทพ.เชษฐพงศ์ สงวนพงษ์ (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมปริทันต์)