ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุสาขาโรคปอด มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ)