ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1984 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1990 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1999 วุฒิบัตรต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ -

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 17:00 - 22:00 คลีนิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันพฤหัสบดี 17:00 - 22:00 คลีนิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G

นพ.ธราธร รัตนเนนย์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ)