ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1984 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.ธราธร รัตนเนนย์ อายุรศาสตค์เฉพาะทาง (ทั่วไป-โรคหัวใจ)