ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Clinical fellow in Spine Surgery คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.ธีรฉัตต์ ธนะสารสมบูรณ์ (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง)