ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1994 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรกรรมเชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.พจน์ อินทลาภาพร (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ)