ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
อายุรศาสตร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ)