ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.วรวิทยฺ ชัยวิริยยะวงศ์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยา)