ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1996 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.สมชาย ฉายชยานนท์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคไต)