ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2007 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.สิทธิชัย หวังมนิดากุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคไต)