ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1972 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1977 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.สุพจน์ ตันติพานิชธีระกุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร- ตับ)