ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.อนวัช เสริมสวรรค์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ)