ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1984 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1990 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ -
1993 วุฒิบัตรต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ -

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 13:00 - 16:30 คลีนิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G

นพ.อนวัช เสริมสวรรค์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ)