ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.อนวัช เสริมสวรรค์ อายุรศาสตค์เฉพาะทาง (ทั่วไป-โรคหัวใจ)