ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
อายุรศาสตร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

พญ.ชญาณิศา เมฆพัฒน์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ)