ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

พญ.สุรีย์ อยู่วรรณกุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคไต)