ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
- อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา -
- อายุรศาสตร์ -

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.บวร วีระสืบพงศ์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยา)